Listen and read

     

Bài họcUnit 5 lớp 8 "Study habits"phần Listen and Readhướng dẫn những em nghe với đọc đoạn hội thoại giữa Tim với mẹ, tiếp nối thực hiện một số bài tập rèn luyện khả năng đọc.

Bạn đang xem: Listen and read


1. Task 1 Listen và Read Unit 5 lớp 8

2. Task 2 Listen và Read Unit 5 lớp 8

3. Task 3 Listen & Read Unit 5 lớp 8

4. Practice

5. Conclusion


*


Practice the dialogue with a partner(Luyện tập đoạn đối thoại với bạn học)

Mom: Tim? Tim? Are you home?

Tim: Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom?

Mom: I went to lớn your school today và Miss Jackson gave me your report card.

Tim: Oh. Is it a good report?

Mom: Don"t worry. It’s excellent. You did very well.

Tim: May I see the report?

Mom: Sure. I’m proud of you. Tim. I know you worked really hard this semester.

Tim: Thanks. Mom.

Mom: But there’s one thing you need khổng lồ improve.

Tim: What’s that. Mom?

Mom: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. She asked me lớn give you this dictionary.

Tim: Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard. I’ll try my best lớn improve them.

Mom: I believe you can vày it, Tim.

Tạm dịch

Mẹ: Tim à? Tim à? bé có ở trong nhà không?

Tim: con đây thưa mẹ. Bé đang trong phòng khách. Chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ: từ bây giờ mẹ mang lại trường con và cô Jackson đang đua cho chị em xem phiếu điểm của con.

Tim: Ô! tốt không mẹ?

Mẹ: Đừng lo lẳne nam nhi ạ. Xuất dung nhan lắm. Con đã học khôn cùng giỏi.

Tim: Con hoàn toàn có thể xem phiếu điểm của nhỏ không mẹ?

Mẹ: tất nhiên rồi. Bà mẹ rất từ hào về con, Tim ạ. Bà bầu biết học kì này con đã thiệt sự học tập rẩt chăm chi.

Tim: Cám ơn mẹ.

Mẹ: Nhưng có điều con yêu cầu cố gẳng hon.

Tim: Điều gì vậy mẹ?

Mẹ: Cô Jackson nói rằng con yêu cầu siêng phạt âm tiếng Tây Ban Nha hơn. Cô ấy nhờ bà mẹ trao cho bé quyển từ bỏ điển này.

Tim: Vâng, bé biết thưa mẹ. Một vài âm giờ Tây Ban Nha thiệt sự khó. Bé sẽ ráng sắng hết sức để trau dồi chúng.

Mẹ: chị em tin là con hoàn toàn có thể làm được Tim à.


2. Task 2 Listen & Read Unit 4 lớp 8


True or false? check (✓) the boxes(Đúng giỏi sai? Đánh vết (✓)vào những ô)

*
*
a. Tim was out when his mother called him. (Tim ra phía bên ngoài khi mà bà mẹ cậu ấy hotline cho cậu ấy)

*
*
b. Tim’s mother met his teacher at school.

Xem thêm: Download Sách Tiếng Anh Lớp 12 Thí Điểm Pdf Free, Tải Sách Tiếng Anh Lớp 12 Link Google Drive Pdf

(Mẹ của Tim đã gặp gỡ giáo viên của cậu ấy ở trường.)

*
*
c. Tim"s report is poor. (Bảng điểm của Tim thì kém.)

*
*
d. Tim’s mother wants him lớn improve one thing. (Mẹ của Tim muốn Tim cải thiện một việc)

*
*
e. Tim needs khổng lồ improve his Spanish grammar. (Tim cần cải thiện ngữ pháp giờ Tây Ban Nha của cậu ấy.)

*
*
f. Tim promised lớn try his best in learning Spanish. (Tim hứa cố gắng tốt nhất nhằm học giờ đồng hồ Tây Ban Nha)

Guide khổng lồ answer

a.

Tim was in the living-room when his mother called him.

b. T

c. F

Tim’s report card is excellent.

d. T

e. F

Tim needs lớn improve his Spanish pronunciation.

f. T


3. Task 3 Listen and Read Unit 4 lớp 8


Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

Guide to answer

a)Who is Miss Jackson? (Cô Jackson là ai?)

⇒She is Tim’s teacher. (Cô ấy là giáo viên của Tim.)

b)What did Miss Jackson give Tim’s mother? (Cô Jackson đã gửi cho bà mẹ của Tim loại gì?)

⇒She gave Tim"s mother his report card. (Cô ấy gửi cho mẹ Tim bảng điểm của cậu ấy.)

c)How did Tim srudy this semester? (Tim vẫn học thế nào trong kì vừa qua.)

⇒He studied very hard. (Anh ấy đã học hành rất chăm chỉ.)

d)What did Miss Jackson say Tim should do? (Cô Jackson nói Tim đề nghị làm gì?)

⇒She said that he should work harder on his Spanish pronunciation. (Cô ấy bảo Tim phải học chăm hơn nghỉ ngơi môn vạc âm giờ Tây Ban Nha.)

e)What did Tim "s mother give him at the over of the conversation? (Mẹ của Tim đã đưa gì cho Tim làm việc cuối đoạn hội thoại?)

⇒She gave him a dictionary. (Mẹ Tim đưa mang lại anh ấy một quyển trường đoản cú điển.)


4. Practice


Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase(Chọn từ bỏ hay nhiều từ cân xứng nhất cho đều câu không hoàn thành dưới hoặc sửa chữa thay thế cho cho các từ hay các từ gạch men chân)

1. He tried to give up smoking but couldn"t break the_______ .

a. Hobby b. Habit c. Pastime d. Favor

2. Our team won the trò chơi because we played very

a. Good b. Well c. Goody d. Better

3. You_____ take the baby lớn the doctor.

a. Should b. Ought c. Need d. Has to

4. The doctor______ he should take a few days off.

a. Say b. Said c. Ask d. Tell

5. He was more than a little proud _____ himself.

a. About b. To lớn c. Of d. For

6. The Chinese team ______ in the competition.

a. Work very hard b. Workedvery hard

c. Work very hardly d. Worked very hardly

7. James is very ill; he ______ lớn the hospital.

a. Need lớn go b. Needs khổng lồ go

c. Need going d. Needs going

8. His ______ towards me is very strange.

Xem thêm: Unit 5 Lớp 12 Speaking (Trang 63 Sgk Tiếng Anh 12 Mới), Unit 5 Lớp 12: Speaking

a. Behave b. Behavior

c. Behaved d. Behaving

9. I was born in Vietnam; Vietnamese is my______ .

a. Mother tongue

b. First language

c. Foreign language

d. A & b

10. How vày you______ your name?

a. Pronunciation b. Pronounce

c. Pronounced d. Pronoun


5. Conclusion


Qua bài học kinh nghiệm này các em đề xuất ghi nhớ một số trong những từ vựng đặc biệt như sau

be proud of: từ hàoreport (n): phiếu điểmpronunciation (n): phân phát âmimprove (v): nâng cao
xem thêm