TIẾNG ANH LỚP 8

     

Khi người khác đề xuất sự trợ giúp hoặc họ cần nhờ trợ giúp thì họ phải nói như thế nào? bài học kinh nghiệm này để giúp bạn học phương pháp hỏi và vấn đáp khi cần giúp sức hoặc fan khác phải giúp đỡ. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

SPEAK– UNIT6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner. (Nhìn các cụm từ trong bảng. Sau đó luyện tập các đoạn đối thoại với bạn học.)

Asking for favors

Responding to favors

Can/Could you help me,please?

Certainly/ Of course/ Sure.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8

No problem.

Could you vì me a favor?

What can I vì for you?

I need a favor.

How can I help you?

Can/Could you ... ?

I"m sorry. I"m really busy.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Môn Khoa Học Lớp 5 Có Bảng Ma Trận Đề Thi, Top 4 Đề Thi Học Kì 2 Khoa Học Lớp 5 Năm Học 2021

Offering assistance

Responding khổng lồ assistance

May I help you?

Yes/No. Thank you.

Do you need any help?

Yes. That’s very kind of you.

Let me help you.

Xem thêm: Paul Likes Reading Comic Books More Than Watching Cartoons

No. Thank you. I’m fine.

a)

Mrs. Ngoc: Could you vì me a favor, please? (Làm ơn giúp tôi một chút được không?)Hoa: Sure. What can I vì for you? (Chắc chắn rồi. Cháu hoàn toàn có thể làm gì cho bà?)Mrs. Ngoc:Can you help me carry my bags? I’ve hurt my arm. (Có thể vác hộ bà mấy dòng túi được không? Tay bà bị đau.)Hoa: Certainly. I’ll help you. (Chắc chắn rồi, cháu sẽ giúp bà.)Mrs. Ngoc:Thank you very much. That’s very kind of you. (Cảm ơn con cháu rất nhiều. Cháu thật tốt)b)Receptionist: May I help you? (Lễ tân: Tôi rất có thể giúp gì mang lại ngài?)Tourist: Yes.Can you show me the way to the nearest bank? (Có thể chỉ tôi đường đến bank gần độc nhất được không?)Receptionist: Sure. Turn right when you get out of the hotel. Turn left at the first corner. It’s on your right. (Chắc chắn rồi. Rẽ cần khi ra khỏi khách sạn. Rẽ trái ở bửa rẽ đầu tiên. Nó ngơi nghỉ bên đề xuất ngài.)Tourist: Thank you very much. (Cảm ơn cô khôn cùng nhiều.)

Now use the appropriate phrases in the box khổng lồ make similar dialogues about some of the following situations with a partner. (Bây giờ hãy sử dụng các cụm từ phù hợp trong khung để làm những hội thoại giống như về một vài ba tình huống tiếp sau đây với các bạn của bạn.)

Giải:

1)

Tourist: Could you vì me a favor? (Làm ơn góp tôi một ít được không?)You: Sure. What can I bởi for you? (Chắn chắn rồi. Tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho bạn)Tourist: I lost my money. Could you show me the way to lớn the nearest police station? (Tôi tiến công rơi tiền. Hoàn toàn có thể chỉ đến tôi đồn cảnh sát gần tốt nhất được không?)You: Certainly. Turn right và then turn right again at the first comer. Go straight ahead until you see the police station on your right. (Chắc chắn rồi. Rẽ phải kế tiếp rẽ phải lần tiếp nữa ở góc rẽ sản phẩm nhất. Đi thẳng đến lúc thấy trạm công an bên tay phải của bạn.)Tourist: Thank you very much. (Cảm ơn chúng ta rất nhiều)You:You’re welcome. (Không tất cả chi)

2)

You: May I help you? (Tôi hoàn toàn có thể giúp gì mang lại bạn?)Neighbor: Yes. My leg is hurt. Can you help me to lớn tidy the yard, please? (Chân tôi bị đau. Góp tôi quét sảnh được không.)You: Of course. Now, let me help you. (Được thôi, để tôi giúp bạn)Neighbor: Thank you. That"s very kind of you. (Cảm ơn. Bạn thật xuất sắc tính)

3)

Your friend: Can you help me, please? (Làm ơn góp tôi một chút được không?)You: How can I help you? (Làm sao giúp đỡ bạn được đây?)Your friend: My bike has a flat tire. Can you help me lớn fix it? (Bánh xe đạp tôi bị xịt. Góp tôi sửa nó được không?)You: Certainly. I’ll help you. (Chắn chắn rồi. Tôi để giúp bạn)Your friend: Thanks a lot. (Cảm ơn hết sức nhiều)

4)

You: do you need any help? (Dì cần trợ giúp gì không?)Your aunt: I need some vegetables, but I’m busy cooking meals now. Can you go to lớn the market & buy some for me? (Dì cần một chút ít rau, nhưng lại gì bận nấu cơm trắng rồi. Con đi ra chợ và thiết lập cho gì nhé.)You: No problem. What vị you need? (Không sự việc gì. Dì nên rau gì?)Your aunt: Thank you. That"s very kind of you. I need some carrots, some spinach & some onions. (Cảm ơn con. Dì cần cả rốt, rau chân vịt và một chút ít hành.)