VỞ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6

     

Giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài xích tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về nhà trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ bao gồm phần gạch chân được vạc âm khác các từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C phát âm là /θ/, lời giải D phát âm là /ð/

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D phạt âm là /θ/, đáp án A phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phạt âm là /ð/, đáp án B vạc âm là /θ/

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D vạc âm là /θ/, câu trả lời C phạt âm là /ð/

5. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phạt âm là /θ/, câu trả lời B phát âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound & double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch men cho đa số từ có âm /θ/, gạch men 2 gạch cho đông đảo từ gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Bài 1: Đặc Điểm Nền Nông Nghiệp Nước Ta Địa Lí 12, Nền Nông Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Đầu Năm Tới Thăm Đền Hai Bà Trưng Mê Linh ), Đền Thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh)

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words (Đọc to các câu, chăm chú những từ được gạch men chân)