Vở Bài Tập Toán 5

     

Giải bài bác tập trang 55 bài rèn luyện chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Nối (theo mẫu)...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán 5


Đề bài

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số thích hợp vào vị trí chấm

a) 32,47 tấn = .......tạ = ......kg

b) 0,9 tấn = ......tạ = .....kg

c) 780kg = ......tạ = .....tấn

d) 78kg =......tạ = .....tấn

3. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

a) 7,3m = ....dm 7,3m2 = .....dm2

34,34m = ....cm 34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m 8,02km2 = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha 0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......m2 7,71ha = ....m2

4. một nửa chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng (5 over 6) chiều dài.

Xem thêm: Những Ai Tự Hào Với Kết Quả Công Việc, Ai Cíu Em Với Ạ HuhuXem thêm: Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Số Phức Như Thế Nào? Các Dạng Bài Tập Giải Phương Trình Bậc 2 Số Phức

Hỏi diện

tích quần thể vườn từng nào mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Đáp án

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 centimet 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m 8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 m2 7,71ha = 77100 m2

4. một phần chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng (5 over 6) chiều dài. Hỏi

diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, từng nào hec-ta?

Tóm tắt:

*
 

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều lâu năm + Chiều rộng

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng chiếm phần 5 phần trong tổng 11 phần. Tổng 11 phần là 550m 

Nên chiều rộng của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều dài hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

 

Cách 2: