Giáo án tiếng anh lớp 12

     

Unit 15: Women In Society – tiếng Anh Lớp 12

D. Writing

D. Writing Unit 15 Trang 168 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 12

Describing a chart

Task 1: Work in pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people of different sexes & with different marital status in Fantasia. Look at the chart then answer the questions that follow.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 12

(Làm vấn đề từng đôi. Quan sát biểu vật dưới đây cho biết thêm số giờ thao tác nhà trung bình hàng tuần bởi không ít người khác giới và với triệu chứng hôn nhân không giống nhau ở Fantasia. Quan sát biểu đồ với trả lời thắc mắc kèm theo).

*

Questions

1. Who, in general, does more housework?

2. vày married women have to vày more or less housework when they have more children?

3. bởi married men have to vì more or less housework when they have more children?

4. How many hours vì chưng married men & women without children spend on their housework per week?

5. How much time does it take men và women with one or two children to vì their housework every week?

6. What are the numbers of weekly housework hours that men and women with three or more children bởi vì respectively?

7. What vì chưng you think should be done khổng lồ reduce the unequal distribution of housework hours per week between married men & women?

Hướng dẫn giải

1. Who, in general, does more housework? (Nói chung, ai có tác dụng nhiều bài toán nhà hơn?)

Trả lời: In general, married women vì more housework than men. (Nhìn chung, phụ nữ có mái ấm gia đình làm nhiều việc nhà hơn nam giới.)

2. vì chưng married women have to bởi more or less housework when they have more children? (Phụ chị em đã lập mái ấm gia đình phải làm các hay ít bài toán nhà rộng khi có tương đối nhiều con?)

Trả lời: They have to vày more housework when they have more children. (Họ yêu cầu làm thêm câu hỏi nhà khi gồm thêm con.)

3. vì chưng married men have to vì more or less housework when they have more children? (Người bọn ông đã kết hôn buộc phải làm nhiều hay ít việc nhà hơn khi có thêm con?)

Trả lời: Married men have to bởi less housework when they have more children. (Người lũ ông đang lập gia đình phải làm ít việc nhà hơn khi có thêm con.)

4. How many hours bởi married men và women without children spend on their housework per week? (Đàn ông và thanh nữ đã kết duyên mà không có con dành từng nào giờ cho các bước nhà từng tuần?)

Trả lời: Married men và women without children spend 20 và 30 hours on their housework per week respectively. (Đàn ông và thanh nữ đã kết hôn không tồn tại con loại dành đôi mươi và 30 giờ thao tác làm việc nhà từng tuần.)

5. How much time does it take men và women with one or two children to do their housework every week? (Có từng nào thời gian dành riêng cho nam giới và phụ nữ với một hoặc hai đứa trẻ để làm việc nhà của mình mỗi tuần?)

Trả lời: It takes men and women with one or two children 15 & 50 hours respectively to vày their housework every week. (Đàn ông và thanh nữ có một hoặc hai nhỏ lần lượt mất 15 và 50 giờ để triển khai việc nhà hàng tuần.)

6. What are the numbers of weekly housework hours that men & women with three or more children vày respectively? (Số giờ làm việc hàng tuần mà nam giới và thanh nữ có từ ba con trở lên có tác dụng bao nhiêu?)

Trả lời: They are 10 & 55. (10 và 55.)

7. What vày you think should be done khổng lồ reduce the unequal distribution of housework hours per week between married men & women? (Bạn nghĩ về gì đề xuất làm để sút sự phân bố không đồng đều số giờ làm việc nhà mặt hàng tuần giữa bọn ông và phụ nữ đã lập gia đình?)

Trả lời: Married men should spend more time sharing the housework with their wives. (Đàn ông kết hôn nên dành nhiều thời hạn hơn để chia sẻ việc bên với vợ.)

Task 2: Write a report describing the information shown in the column chart in Task 1. Begin your report with. (Viết bài bác tường thuật biểu đạt thông, tin được cho ở biểu đồ gia dụng cột sống Task 1. Ban đầu bài tường thuật của em với).

Xem thêm: Giải Ioe Lớp 7 Vòng 17 Năm Học 2020, Đáp Án Ioe Lớp 5 Vòng 17 Năm Học 2021

The column chart illustrates the average housework hours per week by married women in comparison with married men.

Hướng dẫn giải:

Bản report 1:

The column chart illustrates the average housework hours per week by married women in comparison with married men.

As seen in the chart, there is the distinctive difference in the average hours of housework in households. In childless families, the gap of housework hours per week between men và women is not largely. Women vị some 30 hours per week, meanwhile men’s contribution in housework is about đôi mươi hours.

In families of one or two children, however, the number of men’s housework hours decreases lớn 15 hours, but women’s number of housework rises even to 50. Undoubtedly the cause of this rise is due to lớn childcare.

And amazingly in households with three or more children, the inequality becomes more distinct. Men work fewer hours than about 10 hours, but women’s housework hours rise to 55 per week.

The chart shows that the inequality in housework between husband and wife should be resolved. It is important that women should be liberated from the unreasonable burden of familial responsibilities. Và to get the target, men should vị their cốt truyện of housemaking.

Tạm dịch:

Biểu vật cột minh hoạ số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của phụ nữ đã lập mái ấm gia đình so với phái nam kết hôn.

Như được thấy vào biểu đồ, gồm sự khác hoàn toàn đặc biệt về số giờ thao tác nhà bình quân trong các hộ gia đình. Vào các gia đình không bao gồm con, thời gian đứt quãng làm việc nhà hàng tuần giữa bọn ông và đàn bà ko lớn. đàn bà làm khoảng 30 giờ từng tuần, trong lúc đó phái nam đóng góp công việc nhà khoảng 20 giờ.

Tuy nhiên, trong gia đình của một hoặc nhị trẻ em, số giờ làm việc của phái nam giảm xuống còn 15 giờ, nhưng lại số giờ đồng hồ của thiếu nữ tăng lên đến 50. Không thể nghi ngờ gì khi nguyên nhân của câu hỏi tăng này là mang lại việc chăm sóc trẻ con.

Và đáng ngạc nhiên ở các hộ gia đình có từ ba trẻ nhỏ trở lên, bất đồng đẳng trở nên khác biệt nhiều hơn. Nam giới thao tác ít hơn 10 giờ đồng hồ đồng hồ, nhưng lại giờ làm việc của thanh nữ tăng lên 55 từng tuần.

Biểu đồ cho thấy sự bất đồng đẳng trong các bước nhà giữa ông xã và bà xã nên được giải quyết. Điều quan trọng đặc biệt là thiếu phụ nên được giải hòa khỏi gánh nặng không phù hợp của trọng trách gia đình. Và để có được mục tiêu, bầy ông nênchia sẻ cả bài toán nhà.

Bản report 2:

The column chart illustrates the average hours of housework per week done by married women in comparison with married men.

In households where there are no children, women are reported khổng lồ work some 30 hours per week in housework. Men’s contribution khổng lồ this work averages a considerably lower 18 hours.

When children enter the household, however, the inequality becomes even more pronounced. In families of 1 – 2 children, men maintain approximately the same number of hours of housework as in childless households, but the number of hours women work in the home rise khổng lồ 52 per week, much of which, no doubts, is due khổng lồ childcare responsibilities.

Interestingly, when there are three or more children in the household, men are found lớn work even fewer hours around the house than before the appearance of the third child. Whereas women’s unpaid hours rise lớn approximately 56 per week, the corresponding figure for men, 16, actually represents a decrease.

The chart suggests that if women are lớn gain social equality, they should first be liberated from familial responsibilities. This can only be done if men lend a more helpful hand to women in doing domestic chores.

Xem thêm: Những Cây Bao Báp Ở Châu Phi Châu, Khám Phá Loài Cây Bao Báp Nổi Tiếng Trên Thế Giới

Hướng dẫn giải bài xích tập D. Writing Unit 15 Trang 175 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 12. Xem chỉ dẫn giải Task 1, Task 2 D. Writing Unit 15 tiếng Anh Lớp 12.